«XX (ekusu kurosu): makyô densetsu (2007)»

XX (ekusu kurosu): makyô densetsu (2007)

Release Date: 2007
Genres: Action / Adventure / Comedy / Fantasy / Horror / Thriller /
Country: Japan   
Cast: Nao Matsushita ( Shiyori ), Ami Suzuki ( Aiko ), Hiroyuki Ikeuchi ( ), Ayuko Iwane ( ), Nozomu Iwao ( ), Kyoji Kamui ( ), Rikiya Koyama ( ), Yoshiyuki Morishita ( ), Sh ( ), Takashi Nishina ( ), Maju Ozawa ( ), Sh ( ),
Rating: 6.1
;XX (ekusu kurosu): makyô densetsu

Trailers:


Download

Resolution Format Bitrate Size Language Subtitles
H.264/1080p MKV 15237 Kbps 8 GB English -  
H.264/720p AVI 3582 Kbps 2 GB English -