«K-20: Kaijin nijû mensô den (2008)»

K-20: Kaijin nijû mensô den (2008)

Release Date: 2008
Genres: Action / Adventure / Crime / Drama /
Country: Japan   
Cast: Takeshi Kaneshiro ( Heikichi Endo ), Takako Matsu ( Yoko Hashiba ), T ( Kogoro Akechi ), Kanata Hong ( Yoshio Kobayashi ), Yuki Imai ( Shinsuke ), Takeshi Kaga ( Mysterious Gentleman ), Jun Kaname ( ), Hana Kino ( ), Fumiyo Kohinata ( ), Jun Kunimura ( Genji ), Kazuyoshi Kushida ( ), T ( Inspector Namikoshi ), Yutaka Matsushige ( ), Hideji Ohtaki ( ), Ayumu Sait ( ),
Rating: 6.8
;K-20: Kaijin nijû mensô den

Trailers:


Download

Resolution Format Bitrate Size Language Subtitles
H.264/1080p MKV 15864 Kbps 17 GB English -  
H.264/720p AVI 1595 Kbps 4 GB English -